PRIVACY STATEMENT (AVG)

Privacy Statement (AVG) Boschman Optiek
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 26 januari 2021

1. Privacybeleid Boschman Optiek
Via de diverse diensten van Boschman Optiek worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Boschman Optiek acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2. Gebruik van persoonsgegevens
Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij gegevens.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde product/dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum geslacht, klantnummer en IBAN;
 • Gegevens die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw ogen (refractie, anamnese, gegevens t.a.v. gezondheid;
 • De aankopen die klanten bij ons doen zoals brillen en contactlenzen;
 • Financiële gegevens (betaalhistorie, openstaande rekeningen etc.);
 • Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor een optimaal kijkadvies
 • Gegevens over uw zorgverzekering

3. Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Optimale oogzorg
 • Producten bestellen via bezoek, telefonisch contact, website en/of email
 • Informeren over de nazorg verbonden aan het afgenomen product en/of dienst
 • Bestellingen te kunnen verwerken en informeren over het verloop daarvan
 • Om te weten te komen welke onderwerpen er spelen bij consumenten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren
 • Om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen

4. Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze service voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze service vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

5. Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze service gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

6. Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat gegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

7. Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Het is van belang voor uw gezondheid en voor een goed advies om uw gegevens langere tijd te bewaren. De gegevens worden alleen op uw verzoek gewist.. Wij bewaren de gegevens zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Daarnaast zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

8. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Boschman Optiek
Dorpsstraat 43
8181 HN Heerde
0578-694400
info@boschmanoptiek.nl

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

11. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.